Consiliul Județean Sibiu
În conformitate cu prevederile art.87, al.1, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale modificată și republicată, Consiliul Județean este  „autoritatea administrației publice locale, constituită la nivel județean pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean”. Atribuțiile Consiliului Județean sunt prevăzute la art. 91 din Legea 215/2001.

Atribuțiile Consiliului Județean 
 
 1. Consiliul Județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții:

 1. atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean;
 2. atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului;
 3. atribuții privind gestionarea patrimoniului județului;
 4. atribuții privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
 5. atribuții privind cooperarea interinstituțională;
 6. alte atribuții prevăzute de lege.
 
 1. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), Consiliul Județean:

 1. alege, din rândul consilierilor județeni, 2 vicepreședinți;
 2. hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice și societăți comerciale de interes județean, precum și reorganizarea regiilor autonome de interes județean, în condițiile legii;
 3. aprobă regulamentul de organizare și funcționare a consiliului județean, organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate, precum și ale instituțiilor și serviciilor publice de interes județean și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean;
 4. exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii;
 5. numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condițiile legii, pentru conducătorii instituțiilor și serviciilor publice de interes județean.
 
 1. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), Consiliul Județean:

 1. aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul propriu al județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;
 2. aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, contractarea și/sau garantarea împrumuturilor, precum și contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele județului, în condițiile legii;
 3. stabilește impozite și taxe județene, în condițiile legii;
 4. adoptă strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială și de mediu a județului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă și urmărește, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale comunale și orășenești interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;
 5. stabilește, pe baza avizului consiliilor locale ale unităților administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare și amenajare a teritoriului județului, precum și de dezvoltare urbanistică generală a acestuia și a unităților administrativ-teritoriale componente; urmărește modul de realizare a acestora, în cooperare cu autoritățile administrației publice locale comunale, orășenești sau municipale implicate;
 6. aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii.
 
 1. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), Consiliul Județean:

 1. hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a județului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes județean, în condițiile legii;
 2. hotărăște vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a județului, după caz, în condițiile legii; 
 3. atribuie, în condițiile legii, denumiri de obiective de interes județean.
 
 1. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), Consiliul Județean:

 1. a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind:
  • educația;
  • serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
  • sănătatea;
  • cultura;
  • tineretul;
  • sportul;
  • ordinea publică;
  • situațiile de urgență;
  • protecția și refacerea mediului;
  • conservarea, restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice și rezervațiilor naturale;
  • evidența persoanelor;
  • podurile și drumurile publice;
  • serviciile comunitare de utilitate publică de interes județean, precum și alimentarea cu gaz metan;
  • alte servicii publice stabilite prin lege;
 1. sprijină, în condițiile legii, activitatea cultelor religioase;
 2. emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege;
 3. acordă consultanță în domenii specifice, în condițiile legii, unităților administrativ-teritoriale din județ, la cererea acestora.
 
 1. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), Consiliul Județean:

 1. hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean;
 2. hotărăște, în condițiile legii, înfrățirea județului cu unități administrativ-teritoriale din alte țări;
 3. hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară ori din străinătate, precum și aderarea la asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

Stacks Image 16