Program de lucru

Compartimentul Relații Publice și Informare

Responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare:
Carmen Gabriela Rusu, consilier superior în cadrul Direcției Verificarea Legalității, Contencios și Relații Publice – Compartiment Relații Publice și Informare

Telefon:
0269.210104 int 111,
e-mail:
carmen.rusu@prefecturasibiu.ro


Programul de asigurare a accesului la informațiile de interes public:
Luni: 10,00 – 18,30
Marți: 8,00 – 16,30
Miercuri: 8,00 – 16,30
Joi: 8,00 – 16,30
Vineri: 8,00 – 14,00

Programul de desfășurare a activității de relații cu publicul:
Luni: 8,00 – 18,30
Marți: 8,00 – 16,30
Miercuri: 8,00 – 16,30
Joi: 8,00 – 16,30
Vineri: 8,00 – 14,00

 • Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
  - Proceduri
  - Rapoarte de activitate

  Direcţia Verificarea Legalităţii, Contencios şi Relaţii Publice
  • Evidenţa actelor administrative adoptate / emise de autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene transmise Prefectului Judeţului Sibiu în vederea verificării legalităţii;
  • Procedura prealabilă prin care se solicită modificarea sau revocarea actelor autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene întocmite pentru actele administrative considerate ilegale de către Prefectul Judeţului Sibiu;
  • Registru de evidenţă a cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
  • Dosare de instanţă;
  • Monitoare oficiale;
  • Ordine emise de Prefectul Judeţului Sibiu;
  • Registru de evidență a Ordinelor Prefectului ;
  • Corespondenţă, petiții;
  • Referate, note, rapoarte ;
  • Hotărâri ale Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor privind validarea sau invalidarea propunerilor comisiilor locale, soluţionarea contestaţiilor formulate de persoanele nemulţumite de modul de stabilire a dreptului de proprietate;
  • Documentaţiile validate privind reconstituirea dreptului de proprietate;
  • Evidenţa cererilor formulate în temeiul legilor: 9/1998, 290/2003;
  • Procese-Verbale de şedinţă ale comisiilor judeţene de aplicare a legilor 9/1998 şi 290/2003; referate de specialitate ale secretariatului tehnic, rapoarte tehnice de expertiză;
  • Hotărâri ale Comisiei Judeţene pentru Aplicarea Legii nr. 290/2003;
  • Propunerile primăriilor de atribuire în proprietate a terenului proprietate de stat aferent locuinţelor proprietate personală – art. 36 din Legea nr. 18/1991 ;
  • Documentații privind atribuirea în proprietate a terenului aferent locuinței ;
  • Cereri formulate în baza Legii nr. 544/2001 ;
  • Adrese de înaintare a petiţiilor la instituţiile competente ;
  • Răspunsuri la petiţiile în care se ridică probleme a căror competenţă de soluţionare aparţine Instituţiei Prefectului ;
  • Corespondenţă cu organele centrale ;
  • Răspunsurile la cererile formulate în baza Legii nr. 544/2001 ;
  • Fişe de audienţă ;
  • Răspunsuri în urma audienţelor ;
  • Rapoarte privind:
  • activitatea de soluţionare a petiţiilor
  • activitatea de primire a cetăţenilor în audienţă
  • accesul la informaţiile de interes public
  • transparența decizională
  • Registru de evidenţă a petiţiilor (electronic);
  • Registru de evidenţă a audienţelor;
  • Registru de evidenţă a cererilor formulate în baza Legii nr. 544/2001 (inclusiv electronic)
  • Referate, note, rapoarte
  • Declaraţii de avere
  • Declaraţii interese
  • Registru de evidenţă a declaraţiilor de avere
  • Registru de evidenţă a declaraţiilor de interese
  • Informări şi rapoarte ale Comisiei de Dialog Social

  Serviciul Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate şi Dezvoltare Economică
  • Proceduri
  • Rapoarte de activitate
  • Programe judeţene anuale de punere în aplicare a Programului de guvernare
  • Procese verbale ale comisiilor judeţene care funcţionează în cadrul instituţiei
  • Rapoarte ale comisiilor mixte de control numite prin Ordin al Prefectului
  • Rapoarte pe teme specifice/analize
  • Referate/Note interne
  • Răspunsuri la corespondenţă cu terţi sau cu structuri proprii
  • Corespondenţă cu Guvernul României
  • Avize consultative de aprobare a Bugetelor și Situațiilor financiare ale serviciilor publice deconcentrate
  • Avize ale Comisiei de atribuire de denumiri
  • Hotărâri ale Colegiului Prefectural și ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență

  Serviciul Financiar, Resurse Umane şi Administrativ
  • State de funcţii
  • State de personal
  • Contracte de muncă
  • Situaţii statistice
  • Dosare profesionale privind funcţionarii publici şi dosare personale
  • Planul de ocupare a funcţiilor publice
  • Fişe post
  • Proceduri formalizate
  • Legitimaţii de serviciu
  • Referate, note, rapoarte
  • Documente privind evidenţa funcţionarilor şi funcţiilor publice
  • Programare concedii de odihnă şi efectuarea acestora
  • Programare asigurare permanenţă şi efectuarea acesteia
  • State de plată
  • Foi colective de prezenţă
  • Fişe de cont
  • Balanţe de verificare
  • Jurnal
  • Note contabile
  • Registru de casă
  • Note de recepţie
  • Ordine de plată
  • Dispoziţie de plată/încasare
  • Propunere de angajare a unei cheltuieli
  • Angajament bugetar / legal
  • Comenzi
  • Documente privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare ;
  • Documente privind patrimoniul instituţiei ;
  • Documente specifice activităţii de achiziţii publice ;
  • Documente privind evidenţa mijloacelor de transport ;
  • Referate, informări, rapoarte
  • Programul achiziţiilor publice
  • Bonuri consum
  • Bugetul de venituri şi cheltuieli
  • Execuţie bugetară
  • Registru evidenţă generală a salariaţilor
  • Registru evidenţa declaraţii de interese
  • Registru inventar
  • Registru jurnal
  • Documente justificative (facturi, state plată, bonuri consum, etc.) pe baza cărora se înregistrează notele contabile
  • Contracte
  • Planul anual de perfecţionare ;
  • Referate privind emiterea Ordinelor de prefect referitoare la drepturile de personal;
  • Ordinele de prefect privind drepturile de personal;

  Corpul de Control al Prefectului
  • Sesizări
  • Răspunsuri la sesizări
  • Rapoarte de control
  • Informări către prefect
  • Adrese de corespondenţă cu serviciile publice deconcentrate, ministere, guvern,
  • administraţia prezidenţială
  • Raportări

  Audit intern
  • Ordin de serviciu
  • Declaraţia de independenţă
  • Notificare privind declanşarea misiunii de audit public intern
  • Analiza riscurilor
  • Programul misiunii de audit public intern
  • Programul intervenţiei la faţa locului
  • Minuta şedinţei de deschidere
  • Notificarea privind intervenţia la faţa locului
  • Chestionarul de luare la cunoştinţă
  • Chestionarul listă de verificare
  • Tabloul de prezentare a circuitului auditului (pistă de audit)
  • Fişa de identificare şi analiză a problemei
  • Formularul de constatare a iregularităţilor
  • Nota centralizatoare a documentelor de lucru
  • Minuta şedinţei de închidere
  • Proiectul raportului de audit
  • Adresa de transmitere a Proiectului raportului de audit intern
  • Raportul de audit public intern
  • Adresa de transmitere a Raportului de audit intern
  • Fişa de urmărire a recomandărilor
  • Referate, note interne
  • Rapoarte
  • Scrisori, reclamaţii, etc

  Compartiment Management Public, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale
  • Proiecte, programe
  • Strategii
  • Planuri de acţiune
  • Rapoarte de monitorizare
  • Rapoarte pe teme specifice / Analize
  • Chestionare
  • Referate / Note interne
  • Răspunsuri la corespondenţă cu terţi sau cu structuri proprii

  Compartimentul pentru minorităţi naţionale
  • Proiecte, programe
  • Strategii
  • Planuri de acţiune
  • Rapoarte de activitate
  • Rapoarte pe teme specifice
  • Informări
  • Analize
  • Referate
  • Mesaje
  • Note interne
  • Răspunsuri la corespondenţă cu terţi sau cu structure proprii
  • Scrisori

  Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple
  • Răspunsuri la petiţii şi memorii;
  • Precizări metodologice în ceea ce priveşte eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
  • Documente privind emiterea paşapoartelor;
  • Materiale de informare a personalului în domeniul prevenirii faptelor de corupţie;
  • Planuri trimestriale de activităţi;
  • Situaţii statistice cu privire la rezultatele activităţii desfăşurate pe linia emiterii documentelor specifice activităţii;
  • Evaluarea trimestrială și anuală a activităţii desfăşurate de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Sibiu;
  • Fişele posturilor ale personalului Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Sibiu;
  • Ordine și dispoziţii de personal din cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Sibiu;
  • Documente privind pregătirea şi perfecţionarea personalului Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Sibiu;
  • Adeverinţe privind exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate (din care rezultă faptul că asupra persoanelor solicitate nu s-a instituit/s-a instituit măsura limitării exercitării dreptului la liberăcirculaţie în străinătate); 
  • Documente privind recepţia, distribuţia, consumul, transferul de bunuri materiale;
  • Ordine şi instrucţiuni ale ministrului.

  Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatricularea vehiculelor
  • Certificate de înmatriculare şi dovezi înlocuitoare ale acestora
  • Autorizaţii de circulaţie provizorie
  • Certificate de radiere
  • Cărţi de identitate vehicule
  • Permise de conducere şi dovezi înlocuitoare ale acestora
  • Corespondență, petiții
  • Analize lunare, semestriale, anuale
  • Rapoarte
  • Dispoziții interne
  • Evaluări
  • Ordine și instrucțiuni ale Ministrului Afacerilor Interne
 • Lista informaţiilor de interes public
  1. Organigrama Instituţiei Prefectului;
  2. Regulamentul de organizare şi funcţionare;
  3. Regulamentul de ordine interioară;
  4. Datele de identificare a conducătorilor instituţiei şi a celor de compartimente (nume, prenume, funcţie) ;
  5. Bugetul instituţiei;
  6. Programul achiziţiilor publice aprobat;
  7. Bilanţul contabil;
  8. Programul de funcţionare;
  9. Programul de audienţe la conducerea instituției și la șefii serviciilor publice comunitare din cadrul instituției;
  10. Programul de relaţii cu publicul;
  11. Informaţii statistice privind petiţiile adresate prefecturii;
  12. Informaţii statistice privind audiențele la conducerea instituției;
  13. Informaţii statistice privind cererile formulate în baza Legii nr. 544/2001;
  14. Ordinele Prefectului cu caracter normativ;
  15. Componenţa comisiilor şi comitetelor constituite prin Ordin al Prefectului;
  16. Rapoarte ale comisiilor şi comitetelor constituite prin Ordin al Prefectului;
  17. Ordinea de zi a ședințelor Comisiei de Dialog Social, minuta ședinței și alte materiale care sunt conexe la ordinea de zi și sunt comunicate de către partenerii sociali;
  18. Date statistice privind numărul de cereri și numărul de apostile eliberate;
  19. Planul de acţiuni pentru realizarea Programului de guvernare;
  20. Rapoarte privind realizarea Planului de acţiuni pentru realizarea Programului de guvernare;
  21. Raport anual privind starea economică şi socială a judeţului Sibiu;
  22. Raport de progres privind implementarea prevederilor H.G. nr. 18/2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020;
  23. Situaţiile statistice întocmite semestrial şi anual pe linia de verificare a legalităţii actelor adoptate şi emise de către autorităţile administraţiei publice locale;
  24. Situaţiile statistice întocmite semestrial şi anual privind stadiul de soluţionare a dosarelor având ca obiect cererile de chemare în judecată, formulate de prefectul judeţului împotriva actelor administrative emise/adoptate de autoritățile administrației publice locale și județene;
  25. Informaţii privind proiectele de hotărâri de guvern iniţiate de prefectură la solicitarea autorităţilor locale, instituţiilor, societăţilor, persoanelor fizice sau din oficiu;
  26. Componenţa comisiilor locale pentru aplicarea legilor fondului funciar;
  27. Componenţa Comisiei Judeţene Sibiu pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003;
  28. Număr de şedinţe ale Comisiei Judeţene Sibiu pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003 trimestrial/semestrial/annual;
  29. Număr dosare constituite Legea nr. 9/1998 şi Legea nr. 290/2003;
  30. Număr hotărâri adoptate Legea nr. 9/1998 şi Legea nr. 290/2003;
  31. Număr hotărâri de adimtere/respingere adoptate Legea nr. 9/1998 şi Legea nr. 290/2003;
  32. Număr hotărâri validate/invalidate Legea nr. 9/1998 şi Legea nr. 290/2003;
  33. Număr dosare soluţionate Legea nr. 9/1998 şi Legea nr. 290/2003;
  34. Număr dosare de instanţă Legea nr. 9/1998 şi Legea nr. 290/2003;
  35. Situaţii statistice trimestriale şi anuale privind numărul vehiculelor existente în judeţul Sibiu;
  36. Situaţii statistice trimestriale şi anuale privind numărul deţinătorilor de permis de conducere în judeţul Sibiu;
  37. Situaţii statistice trimestriale şi anuale privind numărul persoanelor examinate în vederea obţinerii permisului de conducere în judeţul Sibiu;
  38. Situaţii statistice trimestriale şi anuale privind numărul persoanelor declarate “ADMIS” în urma examinării în vederea obţinerii permisului de conducere în judeţul Sibiu;
  39. Situaţii statistice trimestriale şi anuale privind numărul persoanelor declarate “RESPINS” în urma examinării în vederea obţinerii permisului de conducere în judeţul Sibiu;
  40. Date statistice privind numărul de cereri de eliberare a paşapoartelor şi numărul de paşapoarte emise;
  41. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010;
  42. Raportul anual de audit intern privind activitatea compartimentului;
  43. Raportul de activitate al instituției.
 • Modalități de contestare
  În conformitate cu prevederile art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale art. 32-36 din H.G. nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare :


  • Împotriva refuzului explicit sau tacit de furnizare a informaţiilor de interes public se poate depune reclamație la conducătorul autorității sau al instituției publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată.Dacă după cercetarea administrativă reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamației și va conține atât informațiile de interes public solicitate inițial, cât și menționarea sancțiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.
  • În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 544/2001.

  Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
  Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
  Decizia Curţii de apel este definitiva şi irevocabilă.
  Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru, care nu include însă şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.
Deschideți tot Închideți
Stacks Image 86

Model de cerere pentru solicitarea de informații de interes public

Stacks Image 65

Model de reclamație administrativă

Stacks Image 113

Model reclamație administrativă (1)

Stacks Image 118

Model reclamație administrativă (2)