×

PROCES VERBAL
Încheiat azi, în data de 20.02.2017,
cu ocazia afișării rezultatelor obținute în urma desfășurării probei scrise la concursul de ocupare a posturilor de ŞOFER TR. I şi CASIER

Nr.crt Numele și prenumele candidatului Postul solicitat Nota obținută Rezultat
1 Potor Nicolae Șofer 31 Respins
2 Mărginean Ovidiu Șofer 30,67 Respins
3 Sava Nicolae Șofer 29,67 Respins
4 Chiș Luminița Casier 40,33 Respins
5 Preda Dumitru Casier 53,33 Admis
6 Oană Cornelia-Maria Casier 12 Respins
7 Ștefan Emilia Casier 21,33 Respins
8 Sava Roxana Simona Casier 15 Respins
9 Macarie Rodica Casier 30,33 Respins
10 Dreghiciu Voichița-Elena Casier 15,33 Respins
11 Fodor Petruța Casier 19,67 Respins
12 Sanda Brîndușa-Ofelia Casier 61,33 Admis
13 Stan Iuliana Camelia Casier 25,67 Respins
14 Gheorghiță Gabriela Casier 30 Respins

Candidaţii care au obţinut cel putin 50 de puncte se vor prezenta pentru interviu în data de 22.02.2017, ora 10.00 la sediul instituţiei..

Afişat, azi, 20 februarie 2017, ora 13,00.
Termen de contestaţie: 21 februarie 2017, ora 13,00Preşedinte comisie concurs
Neagu Daniela

Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţiilor publice, de execuţie, vacante, în data de 14 martie 2017 :

Consilier juridic, grad profesional superior, în cadrul Direcţiei Verificarea Legalităţii, Contencios şi Relaţii Publice – Compartimentul Verificarea Legalităţii, Relaţia cu Autorităţile Locale, Procesul Electoral.
Condiţii de participare la concurs:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice
 • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice, minimum 9 ani;

Bibliografie:
 1. Constituţia României, republicată;
 2. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
 6. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali;
 7. Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente;
 8. O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului -cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
 9. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 10. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
 11. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar;
 12. Legea nr. 1/2000 pentru restituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991 a fondului funciar şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. Cartea a III-a – Despre bunuri (art. 535 – art.952) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 15. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta legislaţia menţionată cu modificările legislative intervenite până la data concursului, aşa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea III –a.
Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu următoarele:
 1. formular de înscriere
 2. copia actului de identitate
 3. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice
 5. cazierul judiciar
 6. adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
 7. declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul.
Documentul prevăzut la litera e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, dar candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor.

Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la registratura instituţiei.

Intervalul de desfăşurare a concursului:
- proba scrisă: 14.03.2017, ora 10,00
- interviul: 16.03.2017

Relaţii suplimentare la telefon 0269 / 210104 / int. 124

Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţiilor publice, de execuţie, vacante, în data de 13 martie 2017 :

Expert, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Minorităţi
Condiţii de participare la concurs:
 • să aparţină etniei rome ( conform pct.11. lit. b din H.G. nr.18/2015 –privind implementarea “Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020”)
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 1 an;

Bibliografie:
 1. H.G. nr. 18 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020.
 2. H.G nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru acordarea încrederii Guvernului.
 3. H.G. nr. 294 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023.
 4. ORDIN nr. 619 din 14 august 2002 pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei de mediator sanitar şi a Normelor tehnice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii mediatorilor sanitari în anul 2002.
 5. O.U.G nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale.
 6. H.G. nr. 56 din 29 ianuarie 2009. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale.
 7. LEGEA nr. 33 din 29 aprilie 1995 pentru ratificarea Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 1995.
 8. LEGE nr. 500 din 12 noiembrie 2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice.
 9. ORDIN nr. 5.079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
 10. H.G. nr. 417 din 3 iunie 2015 pentru aprobarea Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România.
 11. ORDIN nr. 6.134 din 21 decembrie 2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar.
 12. ORDIN nr. 6.158 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar din România.
 13. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului,republicată.
 14. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 15. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta legislaţia menţionată cu modificările legislative intervenite până la data concursului.
Consilier, grad profesional superior, în cadrul Corpului de control al prefectului
Condiţii de participare la concurs:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 9 ani;

Bibliografie:
 1. Constituţia României, republicată.
 2. Legea nr. 188/08.12.1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea nr. 7/18.02.2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea nr. 340/12.07.2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată.
 5. Legea nr. 215/23.04.2001 a administraţiei publice locale, republicată.
 6. Legea nr. 393/28.09.2004 privind Statutul aleşilor locali.
 7. Legea nr. 18/18.01.1991 a fondului funciar, republicată.
 8. Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, actualizată.
 9. Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
 10. ORDONANTA nr. 35/30.01.2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, actualizată.
 11. H.G. nr. 460/05.04.2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia Prefectului.
 12. H.G. nr. 416/09.05.2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, actualizată.
 13. ORDIN nr. 138/02.09.2016 privind organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne.
 14. H.G. nr. 890/04.09.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor.
 15. ORDONANTA nr. 119/31.08.1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, actualizată.
 16. Legea nr. 500/11.07.2002 privind finanţele publice.
 17. Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, actualizată.
 18. Legea nr. 182/12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, actualizată.
 19. O.U.G. nr. 54/28.06.2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.
 20. Legea nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată.
 21. Legea nr. 233/23.04.2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
 22. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta legislaţia menţionată cu modificările legislative intervenite până la data concursului, aşa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea III –a.
Consilier, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Securitate + IT
Condiţii de participare la concurs:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 9 ani;

Bibliografie:
 1. Constituţia României, republicată.
 2. Legea nr. 182/12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate,actualizată.
 3. H.G. nr.781/25.07.2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu.
 4. H.G. nr.585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, actualizată.
 5. O.U.G nr.153/07.11.2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, actualizată.
 6. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată.
 7. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta legislaţia menţionată cu modificările legislative intervenite până la data concursului, aşa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea III –a.
Consilier, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate
Condiţii de participare la concurs:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 1 an;

Bibliografie:
 1. Constituţia României, republicată.
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modifcările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordin nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) ;
 6. O.U.G. nr. 98/2016 privind achiziţiile publice– Cap. I Secţiunea a 4 a, paragraful 1, Cap. III Modalităţi de atribuire, Secţiunea 1- Procedurile de atribuire.
 7. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acord cadru din Legea nr. 98/2016 Cap III Secţiunea 1- Achiziţia directă;
 8. O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. O.M.F.P. nr 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia Prefectului, republicată.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta legislaţia menţionată cu modificările legislative intervenite până la data concursului, aşa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea III –a.
Consilier, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate
Condiţii de participare la concurs
 • - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
 • - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 5 ani;

Bibliografie:
 1. Constituţia României, republicată.
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modifcările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Ordin nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) ;
 6. O.M.F.P. nr. 1792/2002 de aprobare a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. O.U.G. nr. 98/2016 privind achiziţiile publice– Cap. I Secţiunea a 4 a, paragraful 1, şi Cap. III Modalităţi de atribuire, Secţiunea 1- Procedurile de atribuire.
 8. H.G.nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acord cadru din Legea nr. 98/2016 Cap III Secţiunea 1- Achiziţia directă;
 9. O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. O.M.F.P. nr 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. O.M.F.P. nr 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare - Cap.I şi Cap.II.
 12. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia Prefectului, republicată.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs, candidaţii vor consulta legislaţia menţionată cu modificările legislative intervenite până la data concursului, aşa cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea III –a.
Dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu următoarele:
 1. formular de înscriere
 2. copia actului de identitate
 3. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice
 5. cazierul judiciar
 6. adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
 7. declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul.
Documentul prevăzut la litera e) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, dar candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecției dosarelor.

Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la registratura instituţiei.

Intervalul de desfăşurare a concursului:
- proba scrisă: 13.03.2017, ora 10,00
- interviul: 15.03.2017

Relaţii suplimentare la telefon 0269 / 210104 / int. 124