REZULTATE - PROBA SCRISĂ - la concursul de ocupare a postului de șofet tr.I

Nr.crt Numele și prenumele candidatului Nota obținută Rezultat
1 Jomolean Claudiu Traian 21,66 RESPINS
2 Maior Pompiliu Ioan 43,33 RESPINS
3 Mărginean Ovidiu 0 RESPINS
4 Tâlvan Sorin 42 RESPINS
Afișat azi, 20.03.2017, ora 17,00
Termen de contestație: 21.03.2017, ora 17.00

Instituția Prefectului - Județul Sibiu - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor organizează concurs pentru ocuparea unui post de agent de poliție în data de 25 aprilie 2017

Instituția Prefectului - Județul Sibiu - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor organizează concurs pentru ocuparea funcției de agent principal de poliție, prevăzută la poziția 7/c din statul de organizare al serviciului. Pentru condițiile de participare la concurs, graficul desfășurării concursului, tematică și bibliografie, formulare vă rugăm să descărcați fișierul PDF aflat în partea dreaptă a anunțului.

Instituția Prefectului – Județul Sibiu organizează concurs pentru ocuparea postului de șef serviciu la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple al județului Sibiu în data de 30 martie 2017 :

Instituția Prefectului - Județul Sibiu, organizează un concurs pentru ocuparea postului de șef serviciu în cadrul Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple al Județului Sibiu, în data de 30 martie 2017.
La concurs participa candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare și al căror dosar de recrutare este complet, corect întocmit și depus în termenul prevăzut în anunțul de concurs, respectiv data de 20.03.2017, ora 15.

Pentru mai multe informații privind condițiile de participare la concurs și bibliografia necesară vă rugăm să accesați pdf-ul din partea dreaptă a anunțului.

Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu organizează concurs pentru ocuparea unui post de șofer în data de 20 martie 2017 :

Instituția Prefectului - Județul Sibiu anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unui post de șofer treapta I in cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate, Resurse Umane, Compartimentul Administrativ , pe perioadă nedeterminată.
   Nr.posturilor : 1
    Nivelul postului: funcţie contractuală execuţie.     Condiţii de ocupare a postului:    
    Condiţii generale:
 1. are cetãţenia românã, cetãţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba românã, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimã reglementatã de prevederile legale;
 4. are capacitate deplinã de exerciţiu;
 5. are o stare de sãnãtate corespunzãtoare postului pentru care candideazã, atestatã pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitãţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnatã definitiv pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului ori contra autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilã cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 8. Condiţii specifice:
 • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat,
 • permis de conducere categoria B şi C
 • vechime în muncă de minimum 3 ani .

Bibliografia de concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de şofer
 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 2. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
 3. H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002.
 4. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE CONCURS:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice.
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului. Actele prevăzute la lit. b), c)   vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Tipul probelor de concurs :
• selecţia dosarelor
• probă scrisă
• interviu
Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 09.03.2017, la registratura Instituţiei Prefectului -Judeţul Sibiu, str.Andrei Şaguna nr.10. Informaţii suplimentare se pot obtine la telefon : 0269/21.01.04 -int.124.

Calendarul de desfăşurare a concursului :
Selectia dosarelor de inscriere: 10.03.2017
Proba scrisă: 20.03.2017 , ora 10.00 la sediul Instituţiei Prefectului-Judeţul Sibiu, str.Andrei Şaguna nr.10.
Interviul: 22.03.2017 la sediul Instituţiei Prefectului-Judeţul Sibiu, str.Andrei Şaguna nr.10