Stacks Image 20
 • Corpul de control al prefectului
  Corpul de Control al prefectului este organizat și funcționează ca structură în cadrul Institutiei Prefectului și este subordonat direct prefectului având urmatoarele atribuții principale:
  1. desfășoară în condițiile legii, activitatea de verificare, sprijin și îndrumare în ceea ce privește sfera de competență a prefectului;
  2. colaborează în exercitarea atribuțiilor ce-i revin cu autoritățile administrației publice locale și instituțiile publice competente;
  3. verifică sesizările adresate prefectului în care soluționarea problemelor implică un înalt grad de dificultate;
  4. întocmește, ca urmare a acțiunilor întreprinse, rapoarte pe care le comunică prefectului;
  5. verifică respectarea legislației privind reforma economică și administrativă și desfășoară acțiuni de control la nivelul întregului județ privind aplicarea actelor normative, elaborează rapoarte cu privire la aspectele constatate, precum și propuneri de îmbunătățire a stării de legalitate;
  6. conlucrează cu reprezentanții locali ai Ministerului Administrației și Internelor în vederea exercitării atribuțiilor de menținere a ordinii și liniștii publice și prevenirea infracțiunilor, controlează modul în care organele mai sus amintite își îndeplinesc obligația legală de a acorda sprijin, la solicitarea primarilor, pentru menținerea ordinii publice și combaterea infracționalității în unitățile administrativ-teritoriale din județ;
  7. efectuează controale dispuse de Ministerul Administrației și Internelor pe diferite domenii de activitate, prin atragerea specialiștilor din domeniile respective;
  8. păstrează secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;
  9. prezintă prefectului, operativ, rezultatele controalelor cu propuneri motivate pentru eliminarea deficiențelor;
  10. îndeplinește și alte atribuții potrivit legii sau date de către prefect.
 • Cancelaria prefectului
  (1) Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct.
  (2) Personalul din cadrul Cancelariei prefectului este numit sau eliberat din funcție de către prefect, desfășurându-și activitatea pe baza unui contract individual de muncă încheiat în condițiile legii, pe durata exercitării funcției publice de către înaltul funcționar public.
  (3) Cancelaria prefectului are următoarele atribuții principale:
  1. asigurarea condițiilor necesare desfășurării ședințelor de lucru ale prefectului;
  2. analizarea datelor oferite de sondaje, statistici, studii și informarea prefectului și a subprefectului cu privire la principalele probleme și tendințe ale mediului social și economic din județ;
  3. organizarea întâlnirilor prefectului cu reprezentanții locali ai societății civile, ai sindicatelor, ai patronatelor și ai partidelor politice;
  4. elaborarea sintezelor mass-media pentru informarea rapidă și corectă a prefectului și a subprefecților;
  5. organizarea, la solicitarea prefectului, a evenimentelor de natură să informeze opinia publică și mass-media cu privire la acțiunile prefectului;
  6. asigurarea realizării, întreținerii și actualizării site-ului oficial al instituției prefectului;
  7. punerea la dispozitie a mijloacelor de informare în masă a informațiilor destinate opiniei publice, în vederea cunoașterii exacte a activității prefectului, prin informări și conferințe de presă organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie;
  8. realizarea documentării necesare în vederea elaborării raportului semestrial al prefectului referitor la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia guvernamentală de îmbunătățire a situației romilor.
  (4) Prefectul poate stabili prin ordin și alte atribuții pentru personalul din cadrul cancelariei prefectului.

 • Audit intern
  (1) Compartimentul de audit public intern este constituit în subordinea directă a prefectului și, prin atribuțiile sale, nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern și în desfășurarea activităților supuse auditului public intern.
  (2) Auditorul public intern este responsabil pentru organizarea și desfășurarea activităților de audit.
  (3) Funcția de auditor intern este incompatibilă cu exercitarea acestei funcții ca activitate profesională orientată spre profit sau recompensă.
  (4) Auditul public este activitatea funcțional independentă și obiectivă, care:
  1. dă asigurări și consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, perfecționând activitățile Instituției Prefectului;
  2. ajută Instituția Prefectului să își îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică;
  3. evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor de administrare;
  (5) Auditul public intern are următoarele obiective:
  1. asigurarea obiectivă și consilierea, destinate să îmbunătățească sistemele și activitățile Institutiei Prefectului;
  2. sprijinirea îndeplinirii obiectivelor Instituției Prefectului, printr-o abordare sistematică și metodică, prin care se evaluează și se îmbunătățește eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor administrării.
  (6) Atribuțiile compartimentului de audit public intern sunt:
  1. să elaboreze norme metodologice specifice Instituției Prefectului, cu avizul șefului Sectorului Teritorial de Audit Public Intern Brașov;
  2. să elaboreze proiectul planului anual de audit public intern;
  3. să efectueze activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale Instituției Prefectului sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
  4. să informeze prefectul și șeful Sectorului Teritorial de Audit Public Intern Brasov despre recomandările neînsușite de către conducătorul structurii organizatorice auditate, precum și despre consecințele acestora;
  5. să raporteze periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitatile de audit public intern;
  6. să elaboreze raportul anual al activității de audit public intern;
  7. în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, să raporteze imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate;
  (7) Tipurile de audit sunt următoarele:
  1. auditul de sistem, reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere și control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcționează economic, eficace si eficient, pentru identificarea deficiențelor și formularea de recomandări pentru corectarea acestora;
  2. auditul performanței, examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor și sarcinilor entității publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor și apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;
  3. auditul de regularitate, reprezintă examinarea acțiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale și metodologice care le sunt aplicabile.
  (8) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate în Instituția Prefectului, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice, precum și la administrarea patrimoniului public.
 • Compartiment minorități

  Obiectivele acestui compartiment sunt:

  • Realizarea obiectivelor Programului de Guvernare şi a strategiilor naţionale privind minorităţile naţionale.
  • Determinarea structurii etno-demografică a judeţului Sibiu, prin componentele etnie, religie, limbă maternă, grupe de vârstă şi sexe, datele permiţând stabilirea proiectelor de dezvoltare, proiectelor culturale sau constituind baza pentru dezvoltarea de politici adaptate necesităţilor minorităţilor.
  • Elaborarea de rapoarte şi coordonarea de studii şi analize privind diferitele aspecte ale păstrării, dezvoltării şi exprimării identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase în rândul minorităţilor naţionale şi a altor comunităţi etnice constituite în urmă unor procese migraţionale recente, din judeţul Sibiu.
  • Colaborare cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, pe activităţi specifice.
  • Organizarea, planificarea şi coordonarea activităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din Planul general de măsuri al Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, vizând persoanele expuse sărăciei extreme.

Compartiment securitate + IT
 • Compartimentul management public, afaceri europene și relații internaționale
  Atribuții:

  ROF Sectiunea 3 COMPARTIMENTUL MANAGEMENT PUBLIC, AFACERI EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

  Art. 45 (1) În cadrul instituţiei prefectului se organizează şi funcţionează Compartimentul management public, afaceri europene şi relaţii internaţionale care asigură sprijin pentru politicile de reformă ale Guvernului României în ceea ce priveşte proiectarea şi implementarea de la nivelurile strategice la cele operaţionale a procedurilor şi activităţilor vizând accelerarea reformei administraţiei publice centrale şi locale, cu scopul de a creşte calitatea actului administrativ şi a serviciilor publice furnizate cetăţeanului.
  (2) Compartimentul management public, afaceri europene şi relaţii internaţionale este un compartiment organizatoric distinct, subordonat direct prefectului

  Art. 46 (1) Compartimentul management public, afaceri europene şi relaţii internaţionale îndeplineşte următoarele atribuţii:

  • revizuirea, evaluarea şi propunerea de recomandări privind simplificarea, modernizarea şi îmbunătăţirea modalităţilor de prestare a serviciilor publice în relaţie cu beneficiarii;
  • elaborarea şi propunerea de strategii de comunicare şi management la nivel intrainstituţional şi interinstituţional;
  • elaborarea de metodologii de monitorizare continuă şi control al calităţii activităţilor privind reforma administraţiei publice şi integrarea europeană;
  • elaborarea de rapoarte asupra activităţilor-cheie din sectoarele privind reforma administraţiei publice şi integrarea europeană.
  • coordonarea de activităţi, proiecte, programe, compartimente, alte structuri funcţionale sau servicii publice, după caz;
  • identificarea de domenii care ar putea beneficia de asistenţă externă privind reforma administraţiei publice, precum şi de proiecte corespunzătoare;
  • susţinerea de prezentări publice privind reforma administraţiei publice şi integrarea europeană, precum şi alte domenii de activitate în legătură cu realizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale;
  • analizarea şi elaborarea de documente legate de problematica integrării europene;
  • evaluarea impactului măsurilor ce se dispun de conducerea autorităţii sau instituţiei publice respective;
  • orice alte atribuţii de nivel de complexitate similar, relevante pentru postul de manager public.
  (2) Colaborează cu Cancelaria Prefectului şi alte structuri de specialitate pentru gestionarea activităţii de relaţii internaţionale ale instituţiei prefectului în conformitate cu Ordinul MAI 1120/2006 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii internaţionale

  (3) În domeniul afaceri europene colaborează cu structurile de specialitate pentru punerea în aplicare a politicilor şi obiectivelor specifice ale MAI în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale, potrivit Programului de guvernare şi obligaţiilor ce îi revin din strategiile naţionale şi din instrumentele juridice internaţionale la care România este parte
  (4) Gestionează componența aferenta instituției din cadrul SISOP - Sistemul de Soluționare a problemelor, generate de punerea în aplicare necorespunzătoare sau de nerespectarea aquis-ului european de către autoritățile publice locale;
  (5) Asigură prin consilierul de etică şi integritate aplicarea prevederilor Ordinului nr. 1.200/2013 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare, consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită;
  (6) Asigură prin consilierul de integritate secretariatul Grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei .
  (7) Asigură secretariatul tehnic al structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și indrumare metodologică privind implementarea/ dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial;
 • Direcția verificarea legalității, contencios și relații publice
  • Registratură:


   Activitatea desfăşurată constă în primirea corespondenţei interne şi externe prin circuitul intern, poşta, fax, email, personal de către petenţi, etc. Înregistrarea documentelor în registrul electronic şi înaintarea lor către prefect. După efectuarea analizei documentelor înregistrate, acestea se predau referentului pentru operare în registrul electronic şi transmitere către compartimentele de specialitate din Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu, conform rezoluţiei aplicate.
   Referentul se îngrijeşte de pregătirea corespondenţei pentru expediţie, transportarea către oficiul poştal şi ridicarea corespondenţei de la oficiul poştal.
   Referentul registraturii îndeplineşte şi alte activităţi, stabilite de şeful ierarhic superior.

   Instrucţiunile Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 1000/2005

   Activitatea de relaţii cu publicul, petiţii şi audienţe:

   Atribuţii:
   • Consilierea şi îndrumarea cetăţenilor care se adresează instituţiei în probleme generale sau specifice relaţiei cu publicul;
   • Primirea, înregistrarea şi soluţionarea petiţiilor adresate prefectului sau transmise de la organele centrale, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
   • Organizarea activităţii de primire a cetăţenilor în audienţă de către conducerea instituţiei, participarea la derularea audienţelor şi întocmirea documentelor aferente acestei activităţi;
   • Întocmirea rapoartelor periodice privind petiţiile şi audienţele, potrivit prevederilor art. 14 din O.G. nr.27/2002, precum si a rapoartelor intermediare, în urma dispoziţiilor conducerii instituţiei.

   O.G. nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 233/23.04.2002
   Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 190/22.04.2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă în structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor
   Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă

   Liberul acces la informaţiile de interes public:

   Atribuţii:
   • Efectuarea demersurilor necesare comunicării din oficiu a informaţiile de interes public indicate prin art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
   • Soluţionarea cererilor de informaţii de interes public, verbale şi scrise, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
   • Întocmirea raportului periodic privind cererile formulate în baza Legii nr. 544/2001, potrivit prevederilor art. 27 al Anexei – Norme metodologice din Hotărârea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

   Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
   H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare

   Cu privire la transparenţa decizională:

   Atribuţii:
   • Efectuarea demersurilor necesare punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
   • Întocmirea raportului periodic privind transparenţa decizională.
   • Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată

   Activitatea desfăşurată în aplicarea prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative:

   Atribuţii:
   • Punerea la dispoziţie a formularelor necesare, acordarea de îndrumări privind completarea acestora şi înregistrarea Declaraţiilor de avere şi a Declaraţiilor de interese depuse de angajaţii instituţiei care au această obligaţie legală;
   • Transmiterea copiilor certificate ale acestora la A.N.I.;
   • Anonimizarea copiilor declaraţiilor depuse şi efectuarea demersurilor necesare pentru afişarea lor pe site-ul instituţiei.

   Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
  • Verificarea Legalităţii şi Contencios Administrativ
   În conformitate cu dispoziţiile constituţionale ale art. 123 alin. 5 „Prefectul poate ataca, în faţa instanţei de contencios administrativ, un act al consiliului judeţean, al celui local sau al primarului în cazul în care consideră actul ilegal. Actul atacat este suspendat de drept.”
   Prerogativa constituţională este prevăzută şi în cuprinsul art. 19 lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează obligaţia prefectului de a „verifica legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliului local sau ale primarului”.
   Această atribuţie legală a prefectului se exercită în condiţiile art. 2 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul Direcţiei Verificarea Legalităţii, Contencios şi Relaţii Publice, care în baza art. 6 pct. 2 din H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplineşte următoarele atribuţii cu privire la actele administrative ale autorităţilor publice locale:
   • examinează sub aspectul legalităţii, în termenele prevăzute de lege, actele administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale din judeţul Sibiu;
   • propun prefectului sesizarea, după caz, a autorităţilor emitente, în vederea reanalizării actului considerat nelegal, sau a instanţei de contencios administrativ, cu motivarea corespunzătoare;
   • întocmesc documentaţia, formulează acţiunea pentru sesizarea instanţelor judecătoreşti şi susţin în faţa acestora acţiunea formulată, precum şi căile de atac, atunci când este cazul;
   • elaborează rapoarte şi prezintă informări prefectului cu privire la actele verificate.

   Actele care fac obiectul verificării sunt :
   • actele administrative adoptate şi emise de autorităţile administraţiei publice locale din judeţul Sibiu, respectiv hotărârile adoptate de consiliile locale/consiliul judeţean Sibiu şi dispoziţiile emise de primari şi de preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, comunicate prefectului de către secretarii unităţilor administrativ-teritoriale arondate judeţului, în vederea exercitării controlului de legalitate;
   • contractele încheiate de autorităţile administraţiei publice locale din judeţul Sibiu, asimilate, potrivit legii, actelor administrative, ca urmare a sesizării prefectului de către persoanele care se consideră vătămate într-un drept sau interes legitim.

   Verificarea legalităţii actelor administrative se fundamentează pe respectarea de către autoritatea emitentă a condiţiilor de fond şi de formă ale actului administrativ, consecinţa nerespectării fiind introducerea acţiunii la instanţa de contencios administrativ competentă.

   Constituţia României
   Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
   Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
   Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
  • Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu
   Activitatea în cadrul Compartimentului Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu constă în:
   • În temeiul prevederilor Legii nr.10/2001, republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 şi ale Legii nr.165/2013, actualizată, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu monitorizează activitatea desfăşurată de către autorităţile administraţiei publice locale din judeţ investite de lege cu soluţionarea notificărilor, în ceea ce priveşte aplicarea fazei administrative prevăzută de legea specială;
   • În exercitarea atribuţiilor legale prevăzute de OUG nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv şi ale Legii nr. 165/16.05.2013, actualizată, Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu efectuează controlul de legalitate asupra dispoziţiilor emise de către primari, prin care s-au stabilit despăgubiri băneşti, după analizarea tuturor înscrisurilor ce au stat la baza emiterii acestora, verificându-se atât întrunirea condiţiilor prevăzute de lege în ce priveşte calitatea notificatorului de persoană îndreptăţită cât şi imposibilitatea restituirii în natură a imobilului obiect al notificării şi imposibilitatea atribuirii în compensare a unor alte bunuri deţinute de emitentul dispoziţiei, întocmind un referat;
   • asigurarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei Judeţene Sibiu pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și a Legii nr. 9/1998, pregătirea informărilor, rapoartelor şi sintezelor care sunt solicitate de conducerea instituției sau de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietății;
   • verificarea documentaţiilor întocmite de către primării şi elaborarea proiectelor ordinelor prefectului (cu caracter reparatoriu) în baza documentaţiilor, în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2-6) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   • asigură lucrările de secretariat ale Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Sibiu în vederea îndeplinirii de către aceasta a atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, de Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G.nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a atribuţiilor care decurg din aplicarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (denumită în continuare Legea nr. 165/2013) şi din aplicarea prevederilor normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013, aprobate prin H.G. nr. 401/2013, cu modificările şi completările ulterioare (denumite în continuare Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013).

   Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului
   Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului
   Legea nr. 18/1991 a fondului funciar (art. 36 alin. 2 - 6)
   Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
   Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare
   Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare
   H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare
   Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare
   H.G. nr. 401/2013, cu modificările şi completările ulterioare
   Legea nr. 169/1997 pt modificarea şi completarea L.18/1991-fond funciar
   Legea nr. 10/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare
   Legea nr. 290/2003 republicată cu modificările şi completările ulterioare
  • Apostilare
   Apostila se aplică de Instituţia Prefectului pe actele oficiale administrative emise de autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale, precum şi de alte organe de autoritate administrativă din România, care organizează o activitate de interes public, în cadrul unor competenţe stricte stabilite prin lege. Activitatea de eliberare a apostilei se desfăşoară prin intermediul Biroului Apostilă organizat în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Sibiu.

   Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu prin intermediul Biroului Apostilă realizează următoarele activităţi:
   • Primirea documentelor pentru care se solicită eliberarea apostilei;
   • Verificarea competenţei instituţiei prefectului;
   • Verificarea semnăturii şi a calităţii în care a acţionat semnatarul actului pentru care se solicită eliberarea apostilei şi dacă este cazul, a identităţii sigiliului sau ştampilei de pe act;
   • Înregistrarea cererii de eliberare a apostilei;
   • Completarea apostilei;
   • Semnarea apostilei şi aplicarea ştampilei cu stemă;
   • Eliberarea apostilei.

   OG nr. 66 din 24 august 1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare

   Instrucţiunile Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 82 din 29 martie 2010 privind organizarea și desfășurarea activității de eliberare a apostilei pe actele oficiale administrative/modificate prin Instructiuniele ministrului administratiei si internelor nr. 50/2015 (Monitor Oficial nr.384 din 2.06.2015)

   Instrucţiunile Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 147 din 11 octombrie 2016 pentru modificarea si completarea instrucţiunilor ministrului afacerilor interne nr. 82/2010 privind organizarea şi desfasurarea activitatii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative (Monitor Oficial nr.799 din 11 octombrie 2016)

   OG nr. 128 din 31 august 2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice și juridice de către Ministerul Administrației și Internelor, aprobată prin Legea nr. 570/2002, cu modificările ulterioare

   Legea nr. 244 din 12 iulie 2007 pentru stabilirea modalităților de plată a taxelor aferente apostilei prevăzute la art. 3 alin. 1 din Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
  • Dialog Social
   În calitatea sa de organ de specialitate al Guvernului în domeniul dialogului social, MMFPSPV prin Direcţia de Dialog Social coordonează, monitorizează şi elaborează metodologia de constituire, organizare şi funcţionare a Comisiilor de Dialog Social, de la nivelul autorităţilor publice locale.

   Componenţa:
   Din Comisia de Dialog Social Sibiu fac parte :
   • prefectul, precum şi reprezentanţi ai prefectului şi ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, numiţi prin ordin de către prefect
   • preşedintele consiliului judeţean
   • câte un reprezentant numit de fiecare confederaţie patronală reprezentativă la nivel naţional
   • câte un reprezentant numit de fiecare confederaţie sindicală reprezentativă la nivel naţional
   • Preşedenţia Comisiei de dialog Social se asigură de către prefect şi preşedintele consiliului judeţean, în baza principiului copreşedinţiei.
   • Secretariatul tehnic al Comisiei se asigura de către Instituţia Prefectului.

   Potrivit art. 121 din Legea nr. 62/2011 Comisia de Dialog Social are caracter consultativ şi activitatea ei vizează în special următoarele:
   • asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţie, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării unui climat de pace şi stabilitate socială;
   • consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură cu caracter economico-social;
   • alte probleme din sfera de activitate a administraţiei publice centrale sau din judeţe şi municipiul Bucureşti asupra cărora partenerii sociali convin să discute.

   Legea dialogului social nr. 62/2011, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare
  Deschideți tpt Închideți tot
 • Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și dezvoltare economică
  • Compartiment monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și servicii de utilitate publică
   Analizează lunar activitățile desfășurate de serviciile publice deconcentrate pe care le monitorizează și elaborează lunar un raport privind activitatea acestora și propune măsuri pentru îmbunătățirea activității lor, pe care îl înaintează prefectului.
   Examinează împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate și cu autoritățile administrației publice locale stadiul de execuție a unor lucrări și acțiuni care se derulează în comun.
   Întocmește anual, în colaborare cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate propunerile privind planul de acțiuni pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare
   Monitorizează modul de aplicare în județ a programelor și strategiilor guvernamentale sau ministeriale și întocmește trimestrial un raport care se înaintează conducerii
  • Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Sibiu
   Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Sibiu

   - Presedintele Comitetului pentru Situații de Urgență Sibiu - Prefectul Județului Sibiu,
   - Vicepreședinți: - Președintele Consiliului Județetan Sibiu,
   - Inspectorul șef I.S.U. Sibiu - cu atribuții de conducere a acțiunilor de intervenție în teren,
   - Membrii: Directorii instituțiilor publice din judetul Sibiu.
   1. informează Comitetul Național pentru Situații de Urgență, privind stările potențial generatoare de situații de urgență si iminența amenințării acestora;
   2. evaluează situațiile de urgență produse în unitățile administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri și acțiuni specifice pentru gestionarea acestora și urmăresc îndeplinirea lor;
   3. declară, cu acordul Ministrului Afacerilor Interne, starea de alertă la nivel județean sau în mai multe localități ale județului si propune instituirea stării de urgență;
   4. analizează si avizează planurile județene pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situațiilor de urgență;
   5. informează Comitetul National asupra activității desfășurate;
   6. îndeplinesc orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de Comitetul National.
   2. Comitetul judetean îndeplinește următoarele atribuții specifice:
   • inventariază si monitorizează factorii de risc de pe teritoriul județului Sibiu care pot determina sau favoriza apariția unor situații de urgență;
   • coordonează pregătirea populației privind prevenirea, protecția si intervenția în situații de urgență;
   • stabilește și asigură realizarea fluxului informațional - decizional pentru gestionarea situațiilor de urgență;
   • conduce aplicarea măsurilor pentru gestionarea situațiilor de urgență;
   • asigura informarea populației asupra iminenței producerii unor situații de urgență, precum și asupra măsurilor luate pentru  gestionarea acestora;
   • stabilește comandantul acțiunii pentru gestionarea situațiilor de urgență complexe;
   • asigură evidența, gestionarea, depozitarea și distribuirea ajutoarelor interne si internaționale destinate populației afectate;
   Baza legală:
   • Ordonanța de Urgență nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;
   • Hotărârea Guvernului României nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgență;
  • Compartimentului Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu
   Activitatea în cadrul Compartimentului Aplicarea Actelor cu Caracter Reparatoriu constă în:
   • În temeiul prevederilor Legii nr.10/2001, republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 şi ale Legii nr.165/2013, actualizată, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu monitorizează activitatea desfăşurată de către autorităţile administraţiei publice locale din judeţ investite de lege cu soluţionarea notificărilor, în ceea ce priveşte aplicarea fazei administrative prevăzută de legea specială;
   • În exercitarea atribuţiilor legale prevăzute de OUG nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv şi ale Legii nr. 165/16.05.2013, actualizată, Instituţia Prefectului Judeţului Sibiu efectuează controlul de legalitate asupra dispoziţiilor emise de către primari, prin care s-au stabilit despăgubiri băneşti, după analizarea tuturor înscrisurilor ce au stat la baza emiterii acestora, verificându-se atât întrunirea condiţiilor prevăzute de lege în ce priveşte calitatea notificatorului de persoană îndreptăţită cât şi imposibilitatea restituirii în natură a imobilului obiect al notificării şi imposibilitatea atribuirii în compensare a unor alte bunuri deţinute de emitentul dispoziţiei, întocmind un referat;
   • asigurarea lucrărilor de secretariat ale Comisiei Judeţene Sibiu pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și a Legii nr. 9/1998, pregătirea informărilor, rapoartelor şi sintezelor care sunt solicitate de conducerea instituției sau de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietății;
   • verificarea documentaţiilor întocmite de către primării şi elaborarea proiectelor ordinelor prefectului (cu caracter reparatoriu) în baza documentaţiilor, în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2-6) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   • asigură lucrările de secretariat ale Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Sibiu în vederea îndeplinirii de către aceasta a atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, de Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G.nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a atribuţiilor care decurg din aplicarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (denumită în continuare Legea nr. 165/2013) şi din aplicarea prevederilor normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013, aprobate prin H.G. nr. 401/2013, cu modificările şi completările ulterioare (denumite în continuare Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013).

   Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului
   Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului
   Legea nr. 18/1991 a fondului funciar (art. 36 alin. 2 - 6)
   Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
   Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare
   Legea nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare
   H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare
   Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare
   H.G. nr. 401/2013, cu modificările şi completările ulterioare
   Legea nr. 169/1997 pt modificarea şi completarea L.18/1991-fond funciar
   Legea nr. 10/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare
   Legea nr. 290/2003 republicată cu modificările şi completările ulterioare
  • Compartimentul dezvoltare economică, strategii, programe guvernamentale
   Compartimentul dezvoltare economică, strategii, programe guvernamentale

   • prezintă prefectului propuneri privind prioritățile de dezvoltare a județului, în concordanță cu prevederile planului de dezvoltare regională și cu consultarea autorităților administrației publice locale și a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;
   • întocmește anual planul de acțiuni pentru realizarea în județ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare;
   • elaborează și prezintă prefectului informări periodice cu privire la situația și evoluția stării generale economice, sociale, culturale, precum și cu privire la stadiul realizării obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare;
   • realizează documentarea necesară și elaborează pe baza acesteia raportul anual privind starea economico-socială a județului care se înaintează, potrivit legii, Guvernului, prin Ministerul Administrației și Internelor
  Deschideți tot Închideți tot
 • Serviciul Financiar, Resurse Umane, Administrativ
  • Cu privire la problemele financiare, contabile si administrative:
   Cu privire la problemele financiare, contabile si administrative:

   • organizează și conduce evidența financiar - contabilă în conformitate cu Legea nr. 82/1991, modificată și completată și a Ordinului nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;
   • organizează și conduce evidența angajamentelor bugetare și legale și asigură raportarea acestora conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 de aprobare a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
   • organizează și conduce contabilitatea mijloacelor bănești în numerar, în conformitate cu legislația incidentă;
   • asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele proprii instituției prefectului cât și pentru utilizatorii externi ( Guvern, M.A.I, creditori, clienți, etc.);
   • execută indicatorii aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli al Instituției Prefectului;
   • întocmește dările de seamă periodice ale instituției potrivit normelor legale, asigurând realitatea și exactitatea datelor cuprinse în acestea;
   • prezintă Ministerului Administrației și Internelor darea de seamă contabilă, avizând în prealabil plățile și disponibilitățile din conturi la trezorerie și bănci, după caz;
   • organizează și efectuează inventarierea elementelor de activ și de pasiv, precum și valorificarea rezultatelor acesteia;
   • controlează modul de asigurare a integrității patrimoniului;
   • propune Ministerului Administrației și Internelor indicatorii financiari ce urmează a fi incluși în legea anuală a bugetului de stat;
   • elaborează propuneri de casare și transfer de bunuri materiale, pe care le înaintează Ministerului Administrației și Internelor;
   • execută indicatorii economico-financiari din bugetul propriu;
   • întocmește lunar situația monitorizării cheltuielilor de personal, pe care o transmit Ministerului Administrației și Internelor;
   • întocmește lunar execuția bugetului instituției, pe care o înainteaza Ministerului Administrației și Internelor;
   • întocmește lunar situația necesarului de credite bugetare pentru luna următoare, pe titlul de cheltuieli, pe care le înainteaza Ministerului Administrației și Internelor;
   • stabilește, pe baza evaluării bazei tehnico-materiale existente, prioritățile de dezvoltare și întreținere a acesteia, propunând lucrări de investiții, consolidare de clădiri și reparații capitale;
   • stabilește necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrări de investiții, consolidări de clădiri și reparații capitale;
   • analizează periodic modul de derulare a procesului investițional și solicită ordonatorului principal de credite modificări valorice ale creditelor repartizate anual pe obiective de investiții, acolo unde este cazul;
   • stabilește necesarul de aprovizionare, organizează desfășurarea procedurilor de achiziții publice conform reglementărilor legale în vigoare, recepția bunurilor achiziționate, precum și repartiția acestora;
   • organizează și conduce evidența mijloacelor fixe, obiectelor de inventar și a materialelor, în conformitate cu prevederile legale incidente;
   • organizează activitatea de transport, achiziționarea de autovehicule, înscrierea acestora în circulație, efectuarea rodajului și răspunde de controlul zilnic, reviziile tehnice, reparațiile curente și capitale la autovehicule;
   • asigură executarea la timp și în bune condiții a transporturilor necesare instituției;
   • răspunde de depozitarea corespunzătoare a carburanților și lubrifianților, precum și de utilizarea bonurilor de benzină;
   • organizează și răspunde de asigurarea pazei, în conformitate cu legislația incidentă;
   • asigură, prin personalul din subordine, întreținerea sediului instituției precum și curățenia corespunzătoare;
   • îndeplinește și alte atribuții potrivit legii sau stabilite de conducerea instituției;
  • Cu privire la problemele privind resursele umane:
   Cu privire la problemele privind resursele umane:

   • asigură respectarea prevederilor legale privind angajarea, salarizarea, promovarea în funcții, clase sau grade, respectiv trepte;
   • răspunde de întocmirea statului de funcții și de personal;
   • asigură secretariatul comisiilor de examinare a candidaților înscriși pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul instituției și întocmește documentația necesară emiterii ordinului prefectului pentru numirea în funcție a candidaților declarați admiși;
   • răspunde de pregătirea și actualizarea bazei de date cu privire la funcționarii publici, asigurând comunicarea cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici;
   • asigură conducerea corectă și în termen a carnetelor de muncă, efectuarea concediilor de odihnă, evidența recuperărilor;
   • asigură întocmirea dosarului profesional pentru fiecare funcționar public din aparatul propriu și răspunde de confidențialitatea acestuia;
   • asigură întocmirea planului anual al funcțiilor publice și de avansare a personalului instituției;
   • asigură realizarea programului de perfecționare profesională precum și programarea concediilor de odihnă ale personalului din cadrul instituției;
   • urmărește evaluarea anuală a performanțelor profesionale și gestionează evidența acestora;
   • gestionează fișele posturilor întocmite conform prevederilor legale;
   • conduce evidența personalului contractual în Registrul general de evidență a salariaților;
   • gestionează declarațiile de avere și de interese conform prevederilor legale;
   • întocmește și transmite instituțiilor solicitante situațiile statistice periodice privind ocuparea forței de muncă;
   • colaborează cu direcții de specialitate din cadrul Ministerului Administrației și Internelor la încadrarea personalului din cadrul Serviciilor Publice Comunitare pentru Eliberarea si Evidenta Pașapoartelor Simple și respectiv Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Sibiu;
   • întocmește statele de plată a drepturilor bănești cuvenite personalului;
   • eliberează adeverințe și copii de pe carnetele de muncă;
   • eliberează legitimațiile de serviciu;
   • îndeplinește și alte atribuții stabilite de conducerea instituției.
  Deschideți tot Închideți tot
Deschideți tot Închideți tot