Stacks Image 20
Corpul de control al prefectului
Corpul de Control al prefectului este organizat și funcționează ca structură în cadrul Institutiei Prefectului și este subordonat direct prefectului având urmatoarele atribuții principale:
a) desfășoară în condițiile legii, activitatea de verificare, sprijin și îndrumare în ceea ce privește sfera de competență a prefectului;
b) colaborează în exercitarea atribuțiilor ce-i revin cu autoritățile administrației publice locale și instituțiile publice competente;
c) verifică sesizările adresate prefectului în care soluționarea problemelor implică un înalt grad de dificultate;
d) întocmește, ca urmare a acțiunilor întreprinse, rapoarte pe care le comunică prefectului;
e) verifică respectarea legislației privind reforma economică și administrativă și desfășoară acțiuni de control la nivelul întregului județ privind aplicarea actelor normative, elaborează rapoarte cu privire la aspectele constatate, precum și propuneri de îmbunătățire a stării de legalitate;
f) conlucrează cu reprezentanții locali ai Ministerului Administrației și Internelor în vederea exercitării atribuțiilor de menținere a ordinii și liniștii publice și prevenirea infracțiunilor, controlează modul în care organele mai sus amintite își îndeplinesc obligația legală de a acorda sprijin, la solicitarea primarilor, pentru menținerea ordinii publice și combaterea infracționalității în unitățile administrativ-teritoriale din județ;
g) efectuează controale dispuse de Ministerul Administrației și Internelor pe diferite domenii de activitate, prin atragerea specialiștilor din domeniile respective;
h) păstrează secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu;
i) prezintă prefectului, operativ, rezultatele controalelor cu propuneri motivate pentru eliminarea deficiențelor;
j) îndeplinește și alte atribuții potrivit legii sau date de către prefect.
Cancelaria prefectului
(1) Cancelaria prefectului este un compartiment organizatoric distinct.
(2) Personalul din cadrul Cancelariei prefectului este numit sau eliberat din funcție de către prefect, desfășurându-și activitatea pe baza unui contract individual de muncă încheiat în condițiile legii, pe durata exercitării funcției publice de către înaltul funcționar public.
(3) Cancelaria prefectului are următoarele atribuții principale:
a) asigurarea condițiilor necesare desfășurării ședintelor de lucru ale prefectului;
b) analizarea datelor oferite de sondaje, statistici, studii și informarea prefectului și a subprefectului cu privire la principalele probleme și tendințe ale mediului social și economic din județ;
c) organizarea întâlnirilor prefectului cu reprezentanții locali ai societății civile, ai sindicatelor, ai patronatelor și ai partidelor politice;
d) elaborarea sintezelor mass-media pentru informarea rapidă și corectă a prefectului și a subprefecților;
e) organizarea, la solicitarea prefectului, a evenimentelor de natură să informeze opinia publică și mass-media cu privire la acțiunile prefectului;
f) asigurarea realizării, întreținerii și actualizării site-ului oficial al instituției prefectului;
g) punerea la dispozitie a mijloacelor de informare în masă a informațiilor destinate opiniei publice, în vederea cunoașterii exacte a activității prefectului, prin informări și conferințe de presă organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie;
h) realizarea documentării necesare în vederea elaborării raportului semestrial al prefectului referitor la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia guvernamentală de îmbunătățire a situației romilor.
(4) Prefectul poate stabili prin ordin și alte atribuții pentru personalul din cadrul cancelariei prefectului.
Audit intern
(1) Compartimentul de audit public intern este constituit în subordinea directă a prefectului și, prin atribuțiile sale, nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern și în desfășurarea activităților supuse auditului public intern.
(2) Auditorul public intern este responsabil pentru organizarea și desfășurarea activităților de audit.
(3) Funcția de auditor intern este incompatibilă cu exercitarea acestei funcții ca activitate profesională orientată spre profit sau recompensă.
(4) Auditul public este activitatea funcțional independentă și obiectivă, care:
a) dă asigurări și consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, perfecționând activitățile Instituției Prefectului;
b) ajută Instituția Prefectului să își îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică;
c) evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor de administrare;
(5) Auditul public intern are următoarele obiective:
a) asigurarea obiectivă și consilierea, destinate să îmbunătățească sistemele și activitățile Institutiei Prefectului;
b) sprijinirea îndeplinirii obiectivelor Instituției Prefectului, printr-o abordare sistematică și metodică, prin care se evaluează și se îmbunătățește eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor administrării.
(6) Atribuțiile compartimentului de audit public intern sunt:
a) să elaboreze norme metodologice specifice Instituției Prefectului, cu avizul șefului Sectorului Teritorial de Audit Public Intern Brașov;
b) să elaboreze proiectul planului anual de audit public intern;
c) să efectueze activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale Instituției Prefectului sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
d) să informeze prefectul și șeful Sectorului Teritorial de Audit Public Intern Brasov despre recomandările neînsușite de către conducătorul structurii organizatorice auditate, precum și despre consecințele acestora;
e) să raporteze periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitatile de audit public intern;
f) să elaboreze raportul anual al activității de audit public intern;
g) în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, să raporteze imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate;
(7) Tipurile de audit sunt următoarele:
a) auditul de sistem, reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere și control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcționează economic, eficace si eficient, pentru identificarea deficiențelor și formularea de recomandări pentru corectarea acestora;
b) auditul performanței, examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor și sarcinilor entității publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor și apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;
c) auditul de regularitate, reprezintă examinarea acțiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale și metodologice care le sunt aplicabile.
(8) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate în Instituția Prefectului, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice, precum și la administrarea patrimoniului public.
Compartiment minorități

Obiectivele acestui compartiment sunt:

 • Realizarea obiectivelor Programului de Guvernare şi a strategiilor naţionale privind minorităţile naţionale.
 • Determinarea structurii etno-demografică a judeţului Sibiu, prin componentele etnie, religie, limbă maternă, grupe de vârstă şi sexe, datele permiţând stabilirea proiectelor de dezvoltare, proiectelor culturale sau constituind baza pentru dezvoltarea de politici adaptate necesităţilor minorităţilor.
 • Elaborarea de rapoarte şi coordonarea de studii şi analize privind diferitele aspecte ale păstrării, dezvoltării şi exprimării identităţii etnice, culturale, lingvistice şi religioase în rândul minorităţilor naţionale şi a altor comunităţi etnice constituite în urmă unor procese migraţionale recente, din judeţul Sibiu.
 • Colaborare cu Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, pe activităţi specifice.
 • Organizarea, planificarea şi coordonarea activităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor din Planul general de măsuri al Hotărârii Guvernului nr. 18/2015 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, vizând persoanele expuse sărăciei extreme.

Compartiment securitate + IT

Compartimentul management public, afaceri europene și relații internaționale
Atribuții:

ROF Sectiunea 3 COMPARTIMENTUL MANAGEMENT PUBLIC, AFACERI EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

Art. 45 (1) În cadrul instituţiei prefectului se organizează şi funcţionează Compartimentul management public, afaceri europene şi relaţii internaţionale care asigură sprijin pentru politicile de reformă ale Guvernului României în ceea ce priveşte proiectarea şi implementarea de la nivelurile strategice la cele operaţionale a procedurilor şi activităţilor vizând accelerarea reformei administraţiei publice centrale şi locale, cu scopul de a creşte calitatea actului administrativ şi a serviciilor publice furnizate cetăţeanului.
(2) Compartimentul management public, afaceri europene şi relaţii internaţionale este un compartiment organizatoric distinct, subordonat direct prefectului

Art. 46 (1) Compartimentul management public, afaceri europene şi relaţii internaţionale îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • revizuirea, evaluarea şi propunerea de recomandări privind simplificarea, modernizarea şi îmbunătăţirea modalităţilor de prestare a serviciilor publice în relaţie cu beneficiarii;
 • elaborarea şi propunerea de strategii de comunicare şi management la nivel intrainstituţional şi interinstituţional;
 • elaborarea de metodologii de monitorizare continuă şi control al calităţii activităţilor privind reforma administraţiei publice şi integrarea europeană;
 • elaborarea de rapoarte asupra activităţilor-cheie din sectoarele privind reforma administraţiei publice şi integrarea europeană.
 • coordonarea de activităţi, proiecte, programe, compartimente, alte structuri funcţionale sau servicii publice, după caz;
 • identificarea de domenii care ar putea beneficia de asistenţă externă privind reforma administraţiei publice, precum şi de proiecte corespunzătoare;
 • susţinerea de prezentări publice privind reforma administraţiei publice şi integrarea europeană, precum şi alte domenii de activitate în legătură cu realizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor sale;
 • analizarea şi elaborarea de documente legate de problematica integrării europene;
 • evaluarea impactului măsurilor ce se dispun de conducerea autorităţii sau instituţiei publice respective;
 • orice alte atribuţii de nivel de complexitate similar, relevante pentru postul de manager public.
(2) Colaborează cu Cancelaria Prefectului şi alte structuri de specialitate pentru gestionarea activităţii de relaţii internaţionale ale instituţiei prefectului în conformitate cu Ordinul MAI 1120/2006 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de relaţii internaţionale

(3) În domeniul afaceri europene colaborează cu structurile de specialitate pentru punerea în aplicare a politicilor şi obiectivelor specifice ale MAI în domeniul afacerilor europene şi al relaţiilor internaţionale, potrivit Programului de guvernare şi obligaţiilor ce îi revin din strategiile naţionale şi din instrumentele juridice internaţionale la care România este parte
(4) Gestionează componența aferenta instituției din cadrul SISOP - Sistemul de Soluționare a problemelor, generate de punerea în aplicare necorespunzătoare sau de nerespectarea aquis-ului european de către autoritățile publice locale;
(5) Asigură prin consilierul de etică şi integritate aplicarea prevederilor Ordinului nr. 1.200/2013 privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare, consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită;
(6) Asigură prin consilierul de integritate secretariatul Grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei .
(7) Asigură secretariatul tehnic al structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și indrumare metodologică privind implementarea/ dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial;


Direcția verificarea legalității, contencios și relații publice


Serviciul monitorizarea serviciilor publice deconcentrate și dezvoltare economică


Serviciul Financiar, Resurse Umane, Administrativ