Program de lucru și audiențe

Program de lucru cu publicul:
luni, marți, joi, vineri:
8,30 - 16,30;
miercuri:
8,30 - 18,30.

La Ghişeul din Mediaş
joi :
10,00 - 14,00

Program de lucru al casieriei:
luni, marți, miercuri, joi :
8,30 - 16,00;
vineri:
8,30 - 13,30.

Notă: La acest punct de lucru se preiau doar cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice și se pot ridica pașapoartele simple electronice

Email:
pasapoarte-sb@mai.gov.ro

Program de audiențe:
miercuri între orele 13,00 - 15,00, la sediul serviciului din Sibiu, str. Andrei Șaguna, nr. 10 , telefon 0269-210104, int. 220 - împuternicit la comanda Serviciului Comisar Șef de Poliție Rus Minerva

Acte necesare pentru eliberarea pașapoartelor
Documente necesare pentru eliberarea pașaportului simplu electronic și a pașaportului simplu temporar
 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoțită de certificatul de naștere, în original;
 • chitanțele privind achitarea taxelor și tarifelor de emitere a pașaportului, în original, emise pe numele solicitantului;
 • pașaportul anterior, daca acesta există.

Documentele se depun personal de către solicitanți. La depunerea cererii pentru eliberarea pașaportului simplu electronic, solicitantului i se preiau amprentele digitale și imaginea facială (sunt exceptate de la obligația de furnizare a amprentelor digitale persoanele pentru care prelevarea acestora este fizic imposibilă). În cazul în care, pe baza documentelor prezentate, nu se poate stabili cu certitudine identitatea titularului, se poate solicita suplimentar prezentarea oricăruia dintre următoarele documente, dupa caz:
 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie;
 • permis de conducere auto;
 • livret militar;
 • alte documente prevăzute cu fotografie care pot servi acestui scop.
Documente necesare pentru eliberarea pașaportului simplu electronic și a pașaportului simplu temporar pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani
 • cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, precum și cartea de identitate care nu conține prenumele părinților trebuie însoțită de certificatul de naștere, în original;
 • chitanțele privind achitarea taxelor și tarifelor de emitere a pașaportului, în original, pe numele minorului;
 • pașaportul anterior al minorului, dacă este cazul;
 • declarațiile ambilor părinți, a părintelui supraviețuitor, a părintelui căruia minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, a părintelui care a obținut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul cu privire la eliberarea unui pașaport pentru minor;
 • certificat de deces, hotărâre judecătorească de încredințare a minorului, rămasă definitivă și irevocabilă prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte, în original, în cazul în care se prezintă doar declarația unuia dintre părinți, în condițiile prevăzute în alineatul anterior;
 • documentele de identitate ale părinților, al unuia dintre părinți sau, după caz, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • declarațiile prevăzute anterior pot fi date în fața funcționarului care primește cererea sau pot fi autentificate în țară la notarul public, iar în străinatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autoritățile străine;
 • în cazul în care declarațiile se dau în fața autorităților străine, trebuie să fie îndeplinite condițiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă apostila conform Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961 (în acest caz se va prezenta certificatul de căsătorie în original și o traducere legalizată);
 • în situația în care minorul este căsătorit în condițiile legii, acesta poate formula cererea pentru eliberarea pașaportului simplu electronic, fără a mai fi necesar acordul părinților sau al reprezentantului legal. În acest caz se va prezenta certificatul de căsătorie în original.
La depunerea cererii pentru eliberarea pașaportului simplu electronic, minorului i se preiau amprentele digitale și imaginea facială (sunt exceptați de la obligația de furnizare a amprentelor digitale minorii pentru care prelevarea acestora este fizic imposibilă).
Documente necesare pentru eliberarea pașaportului simplu electronic și a pașaportului simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani
 • certificatul de naștere al minorului, în original;
 • chitanțele privind achitarea taxelor și tarifelor de emitere a pașaportului, în original, pe numele minorului;
 • pașaportul anterior al minorului, dacă este cazul;
 • documentele de identitate ale părinților sau al unuia dintre părinți, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • cererea se formulează de către ambii părinți, de către părintele supraviețuitor, de părintele căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, de părintele în favoarea căruia s-a pronunțat o hotărâre judecătoreasca rămasă definitivă și irevocabilă, prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte sau, după caz, de reprezentantul legal;
 • certificat de deces, hotărâre judecătorească de încredințare a minorului rămasă definitivă și irevocabilă, în original, hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă prin care instanța a suplinit acordul celuilalt parinte, în original, atunci când cererea este formulată doar de unul dintre părinți, în condițiile prevăzute în alineatul anterior;
 • cererea poate fi formulată doar de unul dintre părinți atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială autentificată în țară de notarul public, iar în străinatate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autoritățile străine, sau, când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleași condiții;
 • atunci când, din motive obiective, nici unul dintre părinți nu se poate prezenta la serviciul public comunitar, cererea poate fi formulată de o persoana împuternicită de părinți prin procură specială, autentificată în țară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de autoritățile străine, în condițiile prevăzute de lege;

Pașaportul se ridică de unul din părinți, de reprezentantul legal sau de persoana împuternicită de aceștia prin procură specială, care trebuie să prezinte un act de identitate valabil, însoțit de certificatul de naștere al minorului, în original.

La depunerea cererii pentru eliberarea pașaportului simplu electronic, minorului i se preiau amprentele digitale și imaginea facială (sunt exceptați de la obligația de furnizare a amprentelor digitale minorii cu vârsta sub 12 ani, precum și cei pentru care prelevarea acestora este fizic imposibilă).
Când minorul nu este prezent la depunerea cererii, părinții vor atașa și 2 fotografii color identice ale acestuia, de dimensiune 3,5x4,5 cm. Acestea trebuie să fie realizate din față, pe un fond clar, neutru și deschis la culoare astfel încât să permită identificarea formei capului. Titularul fotografiei nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închiși iar expresia feței  trebuie să reprezinte o stare comună.
Documente necesare pentru eliberarea pașaportului simplu electronic și a pașaportului simplu temporar cetățenilor români care și-au stabilit domiciliul în străinătate (crds)
 • chitanțele privind achitarea taxelor și tarifelor de emitere a pașaportului, în original, pe numele titularului;
 • pașaportul anterior, dacă acesta există;
 • certificate de stare civilă, în original. Certificatele de stare civilă eliberate de autoritățile străine pot fi acceptate numai după efectuarea transcrierii în registrele de stare civilă române;
 • documente eliberate de autoritățile statului de domiciliu, în original, împreună cu traducerea în limba română, după caz, din care să rezulte una dintre următoarele situații:
 • a dobândit un drept de ședere pentru o perioadă de cel puțin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de ședere, în decurs de un an, pe teritoriul acelui stat;
 • a dobândit un drept de ședere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;
 • a dobândit un drept de lungă ședere sau, după caz, un drept de ședere permanentă pe teritoriul statului respectiv;
 • a dobândit și cetățenia statului respectiv;
 • a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituție privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională;
 • a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidența într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European.

în cazul în care există diferențe între numele și prenumele înscrise în documentele prezentate și cele solicitate a fi înscrise în pașaport, ca urmare a schimbării numelui sau prenumelui intervenite în străinatate, cererea poate fi acceptată numai după înscrierea mențiunii privitoare la această schimbare în actele de stare civilă.

Documentele se depun personal de către solicitanți. La depunerea cererii pentru eliberarea pașaportului simplu electronic, solicitantului i se preiau amprentele digitale și imaginea facială (sunt exceptate de la obligația de furnizare a amprentelor digitale persoanele pentru care prelevarea acestora este fizic imposibilă).
Documente necesare pentru eliberarea pașaportului simplu electronic și a pașaportului simplu temporar în caz de pierdere, furt, deteriorare
 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoțită de certificatul de naștere, în original;
 • chitanțele privind achitarea taxelor și tarifelor de emitere a pașaportului, în original, emise pe numele titularului;
 • adeverință care să ateste declararea furtului sau pierderii documentelor de călătorie, în condițiile prevăzute de lege, eliberată de către organele de poliție, sau declarația pe proprie răspundere privind pierderea documentelor de călătorie;
 • titlul de călătorie, dacă acesta există, în cazul pierderii, furtului sau deteriorării pașaportului în străinatate;
 • în cazul deteriorării sau distrugerii documentului de călătorie este necesară prezentarea pașaportului sau a fragmentelor din acesta, cu condiția ca acestea să cuprindă elemente de conținut care să facă posibilă identificarea documentului;
 • în cazul în care, pe baza documentelor prezentate, nu se poate stabili cu certitudine identitatea titularului, se poate solicita suplimentar prezentarea oricăruia dintre următoarele documente, după caz:
 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie;
 • permis de conducere auto;
 • livret militar;
 • alte documente prevăzute cu fotografie care pot servi acestui scop.

Documentele se depun personal de către solicitanți. La depunerea cererii pentru eliberarea pașaportului simplu electronic, solicitantului i se preiau amprentele digitale și imaginea facială (sunt exceptate de la obligația de furnizare a amprentelor digitale persoanele pentru care prelevarea acestora este fizic imposibilă, precum și minorii cu vârsta sub 12 ani).
Situații în care va fi eliberat pașaportul simplu temporar
 • pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui pașaport simplu electronic;
 • în cazul în care titularul declară în scris că urmează să călătorească în state între care există stare de beligeranță ori conflict diplomatic și are aplicată în pașaportul simplu sau în pașaportul simplu electronic o ștampilă ori o viză eliberată de statul cu care țara în care călătorește se află în conflict;
 • când titularul deține pașaport simplu sau pașaport simplu electronic care conține vize valabile, dar ca urmare a epuizării filelor destinate aplicării acestora călătoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilă;
 • când titularul a depus pașaportul simplu sau pașaportul simplu electronic pentru obținerea unor vize și trebuie să călătorească de urgență în străinătate;
 • când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol și nu există timpul necesar pentru obținerea acordului celuilalt părinte prevăzut la art. 17. În aceste situații, autoritățile care eliberează pașaportul simplu temporar au obligația de a informa celălalt părinte, concomitent sau de îndată ce este posibil;
 • pentru cetățenii români aflați în străinătate care nu mai posedă documente de călătorie valabile și care declară că este necesar să își continue călătoria în străinătate sau să își reglementeze șederea pe teritoriul unui stat.
Termene de soluționare a cererilor de eliberare a pașaportului simplu electronic și a pașaportului simplu temporar
 • termenul de eliberare a pașaportului simplu electronic este de 14 zile;
 • termenul de eliberare a pașaportului simplu temporar este:
  • 2 ore, pentru cererile depuse până la ora 14.00
  • a doua zi, pentru cererile depuse după această oră.

Începând cu data de 23.06.2014, paşaportul electronic poate fi primit şi la domiciliul sau reşedinţa solicitantului, prin curier, contra sumei de 7.97 lei (TVA inclus).
Valabilitatea paşapoartelor
Valabilitatea pașapoartelor simple electronice este stabilită după cum urmează:
o 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 12 ani;
o 5 ani pentru persoanele cu vârsta peste 12 ani.

Valabilitatea pașapoartelor simple temporare este de 12 luni.
Ridicarea pașapoartelor
• Pașapoartele simple electronice se ridică de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice  sau oficiile consulare ale României  din străinătate  unde s-a înregistrat cererea , ori după caz, de la serviciul public comunitar sau de la misiunile diplomatice sau de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României  din străinătate pentru care a optat solicitantul;
• Pașaportul simplu electronic se ridică de titular sau de persoana care a formulat cererea  ori de persoana  împuternicită de aceasta/acesta printr-o procură specială 
NOTĂ: În momentul preluării cererii, solicitantul va trebui să menționeze serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple ori misiunea diplomatică sau oficiul consular al României în străinătate  de unde dorește să ridice pașaportul.
• La cererea solicitanților, pașapoartele simple electronice se pot livra prin curier, la adresa de domiciliu sau la reședință. Opțiunea de livrare la domiciliu sau reședință se poate face în momentul depunerii cererii pentru eliberarea pașaportului simplu electronic. Costul acestei operațiuni este de 6,43 lei (fără TVA) și se achită  la curier -C.N. Poșta Română S.A.  - în momentul înmânării pașaportului simplu electronic. Dacă după minim două încercări nu se reușește livrarea pașaportului către titular, documentul va fi returnat la serviciul public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple al județului pe a cărei rază de competență se află adresa de livrare. 
Atenție !!! Nu vor putea opta pentru livrarea pașapoartelor simple electronice prin curier următoarele persoane:
• care doresc păstrarea în uz a pașaportului anterior până la eliberarea noului document de călătorie;
• care solicită eliberarea noului pașaport simplu electronic prin împuternicit/reprezentant legal;
• cetățeni români cu domiciliul în străinătate.
 Declarațiile și procurile speciale autentificate de către autoritățile străine competente, precum și hotărârea pronunțată în străinătate care îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru recunoaștere și punere în executare , trebuie să fie însoțite de o traducere legalizată.
Declarațiile și procurile speciale sus-menționate trebuie să îndeplinească condițiile de supralegalizare  prevăzute de lege, sau să aibă aplicată apostila conform Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961

Eliberarea de adeverințe privind exercitarea dreptului la libera circulație în străinătate și de adeverinţe privind istoricul de paşapoarte

Cererea privind eliberarea adeverinţei referitoare la limitarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate necesară completării dosarului pentru ocuparea unui loc de munca în străinătate sau pentru eliberarea adeverinţei privind istoricul de paşapoarte, necesară pentru societăţi comerciale, ambasade sau alte instituţii, poate fi depusă atât personal, cât şi prin mandatar/reprezentant legal, la Ghişeul de Informaţii din cadrul SPCEEPS Sibiu (cu sediul în strada Andrei Șaguna, nr.10). 
DOCUMENTE NECESARE
1. În condiţiile în care solicitantul se prezintă personal, cererea trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
        • Actul de identitate/paşaportul solicitantului, în original, care trebuie să fie în termen de valabilitate, nefiind necesară copia documentului de identitate/paşaportului, întrucât identificarea se va face de către funcţionarul care primeşte cererea
       
2. În condiţiile în care cererea se depune prin mandatar/reprezentant legal, aceasta trebuie să fie însoţită de procura specială autentificată/împuternicirea avocaţială/ documentul care să ateste calitatea de reprezentant legal al persoanei în numele căreia se solicită eliberarea adeverinţei, precum şi de cartea de identitate a persoanei împuternicite, ambele documente în original.

    Solicitarea de eliberare a adeverinţei adresată la SPCEEPS Sibiu poate fi transmisă şi prin poşta electronică la adresa de email pasapoarte-sb@mai.gov.ro.

    Astfel, se transmite în format electronic cererea completată, datată şi semnată (scanată), însoţită de dovada plăţii, urmând ca adeverinţa să fie ridicată numai de la Ghişeul de Informaţii al SPCEEPS Sibiu, concomitent cu prezentarea cărţii de identitate/paşaport şi dovada plăţii, în original. Dovada plăţii, în original se păstrează la cerere, iar după identificarea solicitantului de către funcţionarul de la ghişeu, cartea de identitate/paşaport original se restituie acestuia.
    
    Atragem atenţia că în lipsa unui certificat digital, modalitatea de comunicare a datelor personale prin internet nu este securizată, iar prin alegerea acestui tip de comunicare electronică vă asumaţi riscurile de interceptare, modificare, pierdere, distrugere, întârzieri în primirea datelor, etc.

Program de audiențe la conducerea Direcției Generale de Pașapoarte:
Ziua Orele Funcția Numele
Luni 12.00 - 14.00 Director general Chestor de Poliție Moraru Corina
Joi 12.00 - 14.00 Director general adjunct Comisar șef de Poliție Toancă Mirel
Comisar șef de Poliție Cojocariu Cristina-Mihaela
Miercuri 10.00 - 12.00 Șeful serviciului Cetățenie Insp. Pr. de Poliție Porojan Mihaela
Joi 10.00 - 12.00 Șeful serviciului pentru Cetățenii Români cu Domiciliul în Străinătate Comisar șef de Poliție Aducesei Elena

Taxe paşapoarte:

 • taxa pentru pașaport simplu electronic, cu valabilitate 5 ani, eliberat persoanelor peste 12 ani - 258 lei
 • taxa pentru pașaport simplu electronic, cu valabilitate 3 ani, eliberat minorilor sub 12 ani - 234 lei
 • taxa pentru pașaport simplu temporar - 96 lei Plata în numerar se face la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, precum si la ghişeul deschis în cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Sibiu.
Pentru achitarea taxelor de paşaport prin virament, on-line sau mandate poştale trebuie avute în vedere următoarele:
- Sumele se încasează într-un cont unic disponibil deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele Instituţiei Prefectului
- Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informaţii_ CNP-ul şi numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, codul fiscal şi denumirea Instituţiei Prefectului unde va fi depusă cererea de eliberare a paşaportului, suma şi tipul de documente pentru a cărui contravaloare se încasează plata
- La momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul de cont doveditor, certificat de bancă.. Când plata se efectuează prin mandate poştal este necesară prezentarea ca document doveditor al plăţii factura aferentă emisă de oficiul poştal.
 
Date de identificare Instituţia Prefectului Judeţul Sibiu:
Cod fiscal: 4556255
Cod IBAN: RO39TREZ576502602X019876

Stacks Image 594

FORMULAR CERERE
ISTORIC PAŞAPOARTE

Stacks Image 596

FORMULAR CERERE
LIBERĂ CIRCULAŢIE

Legislația în vigoare privind regimul pașapoartelor în România
o Constituția României;
o LEGE nr. 175 din 6 iunie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
o Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate;
o H.G. 94/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate;
Legislație privind organizarea și funcționarea Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidenta Pașapoartelor Simple al județului Sibiu
o Ordonanța guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.362/2002 cu modificările și completările ulterioare
o H.G. nr.1693/2004 privind modul de organizare și funcționare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidenta pașapoartelor simple, cu rectificarea ulterioară 

Protecția datelor cu caracter personal - Legislatie comunitara (acquis relevant)
o Convenția de Implementare a Acordului Schengen - art.102-118 - protecția datelor personale în SIS și art.126-130 - protecția datelor cu caracter personal;
o Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;
o Directiva Consiliului 95/46/EC a Parlamentului European și a Consiliului European din 24 octombrie 1995 cu privire la protecția persoanelor referitoare la procesarea datelor personale și la libera circulație a acestor date (OJ L 281, 23.11.1995, p.31);
o Directiva 2002/58/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 12.07.2002 privind procesarea datelor personale și protecția intimității în sectorul comunicațiilor electronice;
o Regulamentul (EC) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor cu privire la procesarea datelor personale către instituțiile și organismele comunitare și la libera circulație a acestor date.
Legislație internă
 
o Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
o Legea 682/2001 privind ratificarea de către România a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;
o Legea 102/2005 privind înființarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Definiții
• date cu caracter personal - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
• prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
• stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
• sistem de evidență a datelor cu caracter personal - orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale sau geografice;
• operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public sau privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;
• persoana împuternicită de către operator - o persoană fizică sau juridică, de drept public sau privat, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;
• terț - orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
• destinatar - orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
• date anonime - date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.
Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
Legea 677/2001, cap 4, art 12-18 și art.19
Art. 12.
(1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
(2) În cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care persoana vizată posedă deja informațiile respective:
a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informații suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opozitie, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, ori în orice alte situații în care furnizarea unor asemenea informații se dovedește imposibilă sau ar implica un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum și în situațiile în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzuta de lege.
Dreptul de acces la date
ART. 13
(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:
a) informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor;
c) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
d) informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
e) informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, prevăzut la art. 24, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.
(2) Persoana vizată poate solicita de la operator informațiile prevăzute la alin. (1), printr-o cerere intocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
(4) În cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sănătate, cererea prevăzută la alin. (2) poate fi introdusă de persoana vizată fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica în cerere persoana în numele căreia este introdusă. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevăzuta la alin. (3) poate fi făcută prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizată.
(5) În cazul în care datele cu caracter personal legate de starea de sănătate sunt prelucrate în scop de cercetare științifică, dacă nu există, cel puțin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate și dacă datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau măsuri față de o anumită persoană, comunicarea prevăzută la alin. (3) se poate face și într-un termen mai mare decât cel prevăzut la acel alineat, în măsura în care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetării, și nu mai târziu de momentul în care cercetarea este încheiată. În acest caz persoana vizată trebuie să își fi dat în mod expres și neechivoc consimțământul ca datele să fie prelucrate în scop de cercetare ștințifică, precum și asupra posibilei amânări a comunicării prevăzute la alin. (3) din acest motiv.
(6) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
Dreptul de intervenție asupra datelor
ART. 14
(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:
a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;
c) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
(2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul alin. (1), precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
Dreptul de opoziție
ART. 15
(1) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
(2) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, in mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
(3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) si (2) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure ca predarea i se va face numai personal.
(4) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. (1) sau (2), precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).
Excepții
ART. 16
(1) Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) și ale art. 15 nu se aplică în cazul activităților prevăzute la art. 2 alin. (5), dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficiența acțiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atribuțiilor legale ale autorității publice.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesară atingerii obiectivului urmărit prin desfășurarea activităților menționate la art. 2 alin. (5).
(3) După încetarea situației care justifică aplicarea alin. (1) și (2) operatorii care desfășoară activitățile prevăzute la art. 2 alin. (5) vor lua măsurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.
(4) Autoritățile publice țin evidența unor astfel de cazuri și informează periodic autoritatea de supraveghere despre modul de soluționare a lor.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
ART. 17
(1) Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:
a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).
(2) Respectându-se celelalte garanții prevăzute de prezenta lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai în următoarele situații:
a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfacută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.
Dreptul de a se adresa justiției
ART. 18
(1) Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.
(2) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.
(3) Instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.
ART. 19
Orice persoană care acționează sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite, inclusiv persoana împuternicită, care are acces la date cu caracter personal, nu poate să le prelucreze decât pe baza instrucțiunilor operatorului, cu excepția cazului în care acționeaza în temeiul unei obligații legale.
Drepturi ale cetățenilor străini în ceea ce privește protecția datelor personale
Conform art. 18 și 26 din Constituția României, republicată, cetățenii români și apatrizii care locuiesc în România se bucură de protecția generală a persoanelor și averilor, garantată de Constituție și de alte legi iar autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială, privată, fără a face distincție între cetățenii români și apatrizi.
De asemenea, legea cadru în domeniul protecției persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legea nr.677/2001, cu modificările și completările ulterioare) are ca scop garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viața intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, fără a face distincție între cetățenii români și străini. De asemena, aceasta lege se aplica prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de persoane fizice sau juridice, române sau străine, de drept public sau de drept privat, indiferent dacă au loc în sectorul public sau în sectorul privat( art.2 alin.3).
În acest context, în virtutea dispozițiilor legale indicate, cadrul normativ intern asigură o protecție similară celor doua categorii de persoane (cetățeni străini și români).
Plângeri adresate direct ANSPDCP
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) este autoritatea publică, autonomă și independentă, cu personalitate juridică care monitorizează și controlează sub aspectul legalității prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidența Legii nr.677/2001.
e-mail : anspdcp@dataprotection.ro
 
Legea 677/2001 art. 25
(1)În vederea apărării drepturilor prevăzute de prezenta lege persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări care cade sub incidența prezentei legi pot înainta plângere către autoritatea de supraveghere. Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Persoana lezată poate împuternici o asociație sau o fundație să îi reprezinte interesele.
(2) Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiție, având același obiect și aceleași părți, a fost introdusă anterior.
(3) În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent și ireparabil, plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu același conținut către operator.
(4) În vederea soluționării plângerii, dacă apreciază că este necesar, autoritatea de supraveghere poate audia persoana vizată, operatorul și, dacă este cazul, persoana împuternicită sau asociația ori fundația care reprezintă interesele persoanei vizate. Aceste persoane au dreptul de a înainta cereri, documente și memorii. Autoritatea de supraveghere poate dispune efectuarea de expertize.
(5) Dacă plângerea este gasită întemeiată, autoritatea de supraveghere poate decide oricare dintre măsurile prevazute la art. 21 alin. (3) lit. d). Interdicția temporară a prelucrării poate fi instituită numai până la încetarea motivelor care au determinat luarea acestei măsuri.
(6) Decizia trebuie motivată și se comunică părților interesate în termen de 30 de zile de la data primirii plângerii.
(7) Autoritatea de supraveghere poate ordona, dacă apreciază necesar, suspendarea unora sau tuturor operațiunilor de prelucrare până la soluționarea plângerii în condițiile alin. (5).
(8) Autoritatea de supraveghere se poate adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege persoanelor vizate. Instanța competentă este Tribunalul Municipiului București. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.
(9) La cererea persoanelor vizate, pentru motive întemeiate, instanța poate dispune suspendarea prelucrării până la soluționarea plângerii de către autoritatea de supraveghere.
(10) Prevederile alin. (4)-(9) se aplică în mod corespunzător și în situația în care autoritatea de supraveghere află pe orice altă cale despre săvârșirea unei încălcări a drepturilor recunoscute de prezenta lege persoanelor vizate.